Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vialeksandra leksandra
Reposted fromshakeme shakeme vialeksandra leksandra
3373 a0aa 390
Reposted frommollydaggers mollydaggers vialeksandra leksandra
George Chuang
2143 2764 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
4570 0854 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viashakeme shakeme
Reposted fromheima heima viashakeme shakeme
1675 d715 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
1637 9ad1 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
6148 68c4 390
Reposted fromtake-care take-care viashakeme shakeme
2522 09c9 390
Reposted fromhysterie hysterie vialeksandra leksandra
5727 b34f 390

Léon 1994 reż.Luc Besson

Reposted fromilovemovies ilovemovies viaunmadebeds unmadebeds
8879 405e 390
Reposted frommonikawolna monikawolna viashakeme shakeme
2803 a221 390
Reposted frommisterpeter misterpeter viadeadairspace deadairspace
3309 c973 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabeinthe beinthe
2613 b2dc 390
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabeinthe beinthe

July 09 2015

8103 a7e0 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl