Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

9039 c50c 390
Reposted fromonlywhite onlywhite viairmelin irmelin
5866 a58f 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
7604 0ac8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viairmelin irmelin
4378 a7e2 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabeinthe beinthe
6055 578d 390
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viafatu fatu
Myśleć to cierpieć, no powiedz mi, czy to myślenie coś mi kiedyś dało, czy poprawiło moją sytuację? Myślę i myślę, i myślę, myśleniem milion razy oddaliłem się od szczęścia, ale ani razu się do niego nie zbliżyłem.
— Jonathan Carroll, Oko dnia
Reposted fromaggape aggape vialittlefool littlefool
1196 af2b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
3129 41e6 390
Reposted fromlittlefool littlefool
3616 4df8 390
Reposted fromlittlefool littlefool
6939 ac08 390
Reposted fromrisky risky vialittlefool littlefool
Sundown Taiwan near Hualien - André Meinardus
Reposted fromshakeme shakeme viadeadairspace deadairspace
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viafatu fatu
5158 0660 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
5437 6469 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
1703 e392 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakaasiekkx kaasiekkx

July 07 2015

0202 cec6 390
Brugge

July 06 2015

4581 17d5 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl